Memperkasa Kualiti Hidup menerusi

agenda Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus (ESG)

ALAM SEKITAR

(ENVIRONMENT)

Melestarikan alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran dan menggunakan sumber semula jadi, air, dan tenaga secara optimum. 
 

SOSIAL

(SOCIAL)

Menghasilkan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi seterusnya dapat meningkatkan tahap sosioekonomi.

TADBIR URUS

(GOVERNANCE)

Memperkukuhkan tadbir urus korporat dengan mematuhi nilai-nilai etika, integriti dan ketelusan dalam menjayakan program tanggungjawab korporat.